VZOR: Mandátní smlouva

01.07.2012 14:06

Mandátní smlouva

podle § 566 a násl. obchodního zákoníku

I.

Smluvní strany

                                                                                                                            

Název/Jméno:       ............................................................                                                                                                               

Sídlo/Bytem:        ............................................................                                                       

IČ/Nar.:               ............................................................                                                

DIČ:                   ............................................................                                             

Bank. spojení:      ............................................................                                            

Číslo účtu:           ............................................................                                     

Zastupuje:                                                    

(dále jen „mandant“)

a                                                                                

AKC REAL GROUP s.r.o., IČ: 28649893, DIČ: CZ 28649893, se sídlem: Ostrava-Přívoz, Vinařického 940/20, 702 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 36896.

zastoupená: .........................................

Bank.spojení: KB Třinec, č.ú.: 107-2856390287/0100

(dále jen „mandatář“)

 

 uzavřely tuto mandátní smlouvu:

II.

Předmět smlouvy

                                                                                                         

Mandant uděluje mandatáři plnou moc ke všem úkonům, které bude mandatář jménem a na účet mandanta vykonávat na základě této smlouvy v rozsahu:

 1. provedení potřebných úkonů k posouzení stavu závazkových vztahů mandanta s třetí osobou, včetně zhodnocení reálnosti vymožení finančních pohledávek mandanta a předpokládaných finančních nákladů spojených s jejich vymáháním či inkasem,
 2. ošetření oprávněných pohledávek mandanta vhodnými zákonnými prostředky a opatřeními, zejména jejich vymáháním a inkasem,
 3. nabízení oprávněných pohledávek mandanta v databázích mandatáře,
 4. dalších úkonů a činností, na kterých se obě smluvní strany dohodnou,
 5. vymáhání svěřených pohledávek mandanta, a to jak v oblasti přímého inkasa, tak uzavření dohody o úhradě s dlužníkem, či uzavření splátkového kalendáře s dlužníkem.

III.

Odměna mandatáře

                                                                                                         

1. Mandatáři za jeho činnost přísluší odměna z vymožené částky,a to ve smluvní výši: ......... %

2. Kromě odměny stanovené v části III./1 této smlouvy, uhradí mandant mandatáři i mimořádné náklady, které byly nutně nebo účelně vynaložené na plnění podle této smlouvy, ale pouze za předpokladu, že jejich výši a účel předem mandant odsouhlasil.

3. Sjednaná výše odměny náleží mandatáři z každé uhrazené částky mandantovi dlužníkem nebo za dlužníka, která je uhrazena následující den po podpisu této smlouv. Splatnost poukázaných plateb mandatáři k rukám mandanta je do 5-ti dnů ode dne připsání plnění na účet mandatáře.

4. Při rozložení pohledávky do termínových splátek přísluší mandatáři smluvní odměna z každé takto uhrazené částky.

5. Obě strany se dohodly, že veškeré vymožené finanční prostředky budou převedeny od dlužníka  na číslo účtu mandatáře: 107-2856390287/0100 vedený u KB Třinec a následně bude uhrazená částka po odečtení dohodnuté odměny převedena na účet mandanta,  a to nejpozději do 10-ti dnů po příjmu splátky na účtu mandatáře.        

IV.

Práva a povinnosti

a) mandatáře:

 1. provádět s náležitou péčí pro mandanta činnost specifikovanou výše v bodě II. této smlouvy následovně: plněním peněžním, zápočtem, narovnáním nebo jiným způsobem,
 2. uskutečnit potřebné úkony ke splnění předmětu smlouvy v souladu se zájmy chráněnými trestním zákonem a přednostně vymáhat pohledávky dle požadavků mandanta,
 3. oznámit mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta,
 4. při výkonu své činnosti upozornit mandanta na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. Pokud mandant i přes upozornění mandatáře na splnění pokynů trvá, neodpovídá mandatář za škodu takto vzniklou,
 5. chránit jemu známé obchodní zájmy mandanta a zachovávat v tajnosti veškeré skutečnosti související s předmětem plnění smlouvy,
 6. mandatář je oprávněn použít pro svou činnost i jiných subjektů, považuje-li to za vhodné a účelné,
 7. mandatář má přednostní právo na postoupení pohledávek mandanta a předkupní právo na jejich koupi.
 8. Rozhodne-li se mandant pro postoupení některých ze svých pohledávek , které jsou v seznamu podle přílohy č.1) jiné osobě nebo organizaci, souhlasí s tím, že mandatář může uplatnit přednostní právo na jejich postoupení v případě, že toto přednostní právo uplatní u mandanta bez zbytečného odkladu. Jestliže mandant postoupí takovou pohledávku, na kterou mandatář řádně uplatnil přednostní právo třetí osobě, výslovně se sjednává, že zaplatí mandatáři odměnu ve výši, která by příslušela mandatáři, kdyby zařídil plné uspokojení mandanta z této, třetí osobě převedené pohledávky .

b) mandanta:

 1. dostatečným způsobem specifikovat své dlužníky a jejich dluhy vůči mandantovi, které tvoří předmět této smlouvy (viz. příloha č. 1), zejména je mandant povinen předat mandatáři tyto podklady: .................................................................................................
 2. přesně specifikovat obchodní jména dlužníků a jejich IČO, atd.,
 3. smlouvy mezi mandantem a jeho dlužníky (popřípadě jiný právní doklad osvědčující dostatečným způsobem vznik pohledávky mandanta), kopie faktur vystavené mandantem a odeslané jeho dlužníkům, které nebyly uhrazeny,
 4. korespondenci mandanta, popřípadě jeho zástupců, týkající se výše uvedených záležitostí, v případě, že bylo v minulosti vedeno vymáhání pohledávek, které jsou předmětem této smlouvy, předložit veškeré doklady o tomto vymáhání,
 5. bezodkladně informovat mandatáře o všech splacených pohledávkách, které jsou předmětem této smlouvy, a to i částečně. Dále o všech změnách týkajících se vymáhání, předávat kopie korespondence zaslané dlužníky přímo mandantovi a jednat s dlužníky pouze prostřednictvím mandatáře. Poruší-li mandant toto ustanovení a vstoupí-li sám, či prostřednictvím dalšího zvoleného zástupce, v jednání s dlužníky, není tím dotčena povinnost mandanta zaplatit sjednanou odměnu mandatáři,
 6. den následující po podpisu této mandátní smlouvy nekomunikovat s dlužníkem vlastní cestou, iniciativou apod., při kontaktu ze strany dlužníka tohoto odkázat na jednání s mandatářem v souladu s udělenou plnou mocí a každý takový kontakt neprodleně mandatáři oznámit,
 7. zavazuje se, že po dobu trvání smlouvy neuzavře na plnění předmětu této smlouvy dohodu s třetí osobou na mimosoudní vymáhání předaných pohledávek.

V.

Platnost smlouvy

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Obě smluvní strany mohou tuto smlouvu jednostranně vypovědět písemně. Výpovědní lhůta je dva měsíce a počíná běžet prvého dne měsíce, který následuje po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Vypovězení této smlouvy mandantem není dotčena povinnost mandanta zaplatit mandatáři smluvenou odměnu po zániku této smlouvy, a to za plnění podle této smlouvy, které bylo výsledkem činnosti mandatáře v době platnosti a účinnosti této smlouvy.
 3. V případě, že se obě smluvní strany  dohodnou v nepokračování předmětu plnění této smlouvy, je možné platnost smlouvy ukončit dohodou i v době kratší, než je uvedeno v bodě V./2. Smlouvy. Ukončení platnosti smlouvy je provedeno písemnou formou.

VI.

 1. Veškerá ujednání účastníků ohledně předmětu této smlouvy předcházející podpisu této smlouvy se považují za zrušená.
 2. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí právním řádem České republiky.
 3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží mandant a jeden mandatář.
 4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy, stejně jako její zrušení, lze platně sjednat pouze v písemné formě.
 5. Každý z účastníků se zavazuje zachovávat mlčenlivost o informacích týkajících se druhého účastníka, o kterých se dozví v souvislosti s touto smlouvou. Tato povinnost trvá i po zániku všech ostatních práv a povinností podle této smlouvy.

 

V ......................, dne .............................. 

 

 

 

                        .............................................                                   ..................................................
                         mandant                                                                   mandatář