VZOR: Plná moc - pro vymáhání pohledávek

01.07.2012 15:14

PLNÁ MOC

 

 

Já níže podepsaný/á   : ………………………   

Se sídlem,bytem: ………………………

IČ/RČ:  

dále jen "věřitel"

se zplnomocňuje tímto

společnost

 

AKC REAL GROUP s.r.o., IČ: 28649893, DIČ: CZ 28649893, se sídlem: Ostrava-Přívoz, Vinařického 940/20, 702 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 36896.

zastoupená: .........................................

Bank.spojení: KB Třinec, č.ú.: 107-2856390287/0100

 

ke všem nezbytným úkonům, jež jsou v souladu s českým právním řádem, směřujícím v rámci mimosoudního vymáhání pohledávek ke splacení (inkasování) pohledávek výše uvedeného podle předložených podkladů.

 

Výslovně zmocňuje společnost AKC REAL GROUP s.r.o. k inkasování dlužných částek v hotovosti a či na účet společnosti AKC REAL GROUP s.r.o. vedeného u KB Třinec, č.ú.: 107-2856390287/0100, a to dle mandátní smlouvy, nebo smlouvy o postoupení pohledávky.

Dále se AKC REAL GROUP s.r.o. výslovně zmocňuje k uzavírání splátkových dohod a kalendářů s dlužníky jménem výše uvedeného.

 

Tato plná moc se týká vymáhání pohledávky za ……………………………….. Jedná se o pohledávku vyplývající z ……………………...

 

 

 

V ..................................,  dne ……………...

 

 

                                                                                             

                    ………………………………                                           ………………………………….

                    AKC REAL GROUP s.r.o.                                                (věřitel)