VZOR: Smlouva o postoupení pohledávek - verze 2

01.07.2012 11:52

Smlouva o postoupení pohledávky

uzavřená ve smyslu ust. §524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.

 

Smluvní strany:

…………………………, r.č. /IČ…………………, bytem/se sídlem …………………………. 

zastoupený……………………

Bank. spojení: ……………………, č. ú.:………………………………………….

(dále jen postupitel)

na straně jedné

a

AKC REAL GROUP s.r.o., IČ: 28649893, DIČ: CZ 28649893, se sídlem: Ostrava-Přívoz, Vinařického 940/20, 702 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 36896.

zastoupená: .........................................

Bank.spojení: KB Třinec, č.ú.: 107-2856390287/0100

(dále jen postupník)

na straně druhé

         

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o postoupení pohledávky takto:

 

 

I.

Předmět smlouvy

 

 Postupitel má za dlužníkem …………………….., r.č./IČ …………, bytem/se sídlem………. (dále jen dlužník) pohledávku ve výši ……………..,- Kč (slovy:………………………korun českých), a to z titulu …………………………………

 

(např. smlouvy o půjčce, smlouvy o dílo, náhrady škody,  platebního rozkazu/rozsudku ze dne … , sp. zn. …

Tato popsaná pohledávka postupitele za jmenovaným dlužníkem ve výši ………………….(slovy: ………………………) je předmětem této smlouvy.

 

 

 

II.

Postoupení pohledávky

 

Postupitel  ve smyslu ust. § 524 a násl. občanského zákoníku postupuje touto smlouvou postupníkovi svoji výše specifikovanou pohledávku za dlužníkem a postupník tuto postoupenou pohledávku od postupitele přijímá. S postoupenou pohledávkou přechází dnem podpisu této smlouvy na postupníka i příslušenství pohledávky (zejména úroky z prodlení a další majetkové sankce) a všechna práva s ní spojená.

 

Postupník takto postupovanou pohledávku přijímá s úmyslem pohledávku vůči dlužníkovi vymoci a postupitel mu ve srozumění s tímto záměrem pohledávku k tomu, aby ji postupník vymohl postupuje. Strany si proto dohodly, že postupník je povinen předat postupiteli do deseti kalendářních dnů dlužníkem potupníkovi uhrazenou (tedy vymoženou) částku z postoupené výše specifikované pohledávky,  sníženou o odměnu postupníka (ujednanou v čl. IV. této smlouvy). Pro účely této smlouvy se plnění z pohledávky považuje za dlužníkem uhrazené ode dne, následujícím po dni, kdy s ní postupník získá možnost volně disponovat

 

 

III.

Prohlášení postupitele

 

1. Postupitel prohlašuje, že mu ke dni podpisu této smlouvy touto smlouvou postoupená pohledávka svědčí a že existuje v uvedené výši. Výslovně prohlašuje, že je splatná.

 

2. Dále postupitel prohlašuje, že mu ke dni podpisu této smlouvy nejsou známy žádné závazky, které by měl sám vůči dlužníkovi a nejsou mu známy ani žádné jiné námitky, které by dlužník vůči němu uplatňoval, či by mohl uplatnit.

 

3. Postupitel rovněž prohlašuje, že neuzavřel s dlužníkem žádnou dohodu ve smyslu ust. § 525 odst. 2 občanského zákoníku a rovněž, že neexistuje žádná jiná okolnost, která by bránila postoupení pohledávky ve formě této smlouvy, nebo která by bránila uspokojení se postupníka z postupované pohledávky.

 

4. V případě, že by se výše uvedená prohlášení ukázala jako nepravdivá, je postupník oprávněn od této smlouvy odstoupit a postupitel je v takovém případě povinen uhradit postupníkovi smluvní pokutu ve výši 1 % nominální hodnoty postupované pohledávky, a to i když postupitel porušení smluvní povinnosti nezavinil. Smluvní pokuta je splatná do pěti dnů ode dne učiněné výzvy k jejímu uhrazení.

 

 

IV.

Odměna a platební podmínky

 

1. Smluvní strany si sjednaly v souvislosti s postupovanou pohledávkou tyto podmínky. Postupníkovi náleží odměna ve výši …% (slovy……) z nominální výše postoupené pohledávky. Odměna zahrnuje všechny náklady postupníka s výjimkou nákladů dle čl IV odst. 2 této smlouvy.

 2. Postupník je oprávněn usilovat o splnění postoupené pohledávky dlužníkem i s využitím exekutora nebo rozhodce či soudu. Postupitel je povinen uhradit postupníkovi veškeré vynaložené náklady těchto řízení. O tyto prokazatelně vynaložené náklady je postupník oprávněn snížit částku dle článku I. odst. 2. Náklady exekučního, soudního a rozhodčího řízení je postupník povinen postupiteli písemně vyúčtovat do 10 kalendářních dnů ode dne splnění pohledávky dlužníkem, v případě, že pohledávka nebude po dobu trvání této smlouvy dlužníkem splněna, pak je postupitel povinen uhradit tyto vynaložené náklady postupníkovi  do 10 dnů od jejich vyúčtování (fakturace) postupníkem

 

3. Veškeré platby mezi smluvními stranami budou prováděny formou bezhotovostního platebního styku, a to na vzájemně sdělené bankovní účty stran. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na účet oprávněné strany.

 

 

 

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

 

1. Postupitel je povinen předat při podpisu této smlouvy postupníkovi všechny doklady týkající se předmětné pohledávky a poskytnout mu všechny jemu známé informace o skutečnostech, jež se týkají postoupené pohledávky a dlužníka. Zejména je postupitel povinen pravdivě sdělit tyto skutečnosti: okolnosti osvědčující vznik a existenci pohledávky (právní titul vzniku pohledávky), přesnou identifikaci dlužníka, skutečnost podání žaloby týkající se postupované pohledávky nebo návrhu na výkon rozhodnutí (návrh na nařízení exekuce), existenci započitatelné pohledávky (byť i sporné) dlužníka vůči postupiteli, vstup dlužníka do insolvenčního řízení, vstup do likvidace či zánik dlužníka, promlčení, prekluze či jiný zánik pohledávky, existenci rozhodčí smlouvy vztahující se k pohledávce

 

2. Postupitel je povinen oznámit dlužníkovi postoupení pohledávky na postupníka. Při podpisu této smlouvy předá postupitel postupníkovi oznámení o postoupení pohledávky se svým podpisem, jehož obsahem bude sdělení dlužníkovi o postoupení pohledávky s tím, že tímto výslovně zmocňuje postupníka, aby jeho jménem oznámil dlužníkovi. Postupník toto zmocnění přijímá. Při oznámení o postoupení pohledávky je postupitel povinen poskytovat postupníkovi veškerou potřebnou součinnost. Postupitel je však povinen zdržet se jakékoliv komunikace s dlužníkem, a to i prostřednictvím třetích osob, s výjimkou oznámení o postoupení pohledávky.

 

3. Postupitel je povinen poskytnout postupníkovi na jeho žádost bez odkladu plnou součinnost při realizaci veškerého zajištění postupované pohledávky. Je dále povinen bez odkladu nejpozději do tří dnů, oznámit postupníkovi, že dlužník po uzavření této smlouvy plnil k rukám postupitele a toto plnění postupníkovi vydat do tří dnů ode dne plnění dlužníka.

 

4. V případě, že postupitel poruší své povinnosti vyplývající z výše uvedených odstavců tohoto článku, je postupník oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinností ode dne doručení projevu vůle druhé smluvní straně. Postupitel je v takovém případě rovněž povinen, a to i za každé jednotlivé porušení závazku, uhradit postupníkovi smluvní pokutu ve výši 45 % nominální hodnoty postupované pohledávky, a to i v případě, že porušení smluvní povinnosti nezavinil (§ 545 odst. 3 obč. zákoníku).  Smluvní pokuta je splatná do pěti dnů ode dne učiněné výzvy k jejímu uhrazení.

 

VI.

Trvání smlouvy

 

1. Smluvní strany se dohodly na trvání této smlouvy v délce 180 ode dne podpisu oběma stranami. V případě, že postupník nedosáhne splnění postoupené pohledávky či její části v této lhůtě, pozbývá tato smlouva platnosti, pokud se strany nedohodnou jinak. V takovém případě jsou strany povinny vrátit si veškerá poskytnutá plnění včetně dokladů dle čl. V odst. 1 této smlouvy.

 

2. V případě, že postupník uzavře s dlužníkem dohodu o splátkovém kalendáři, neběží výše ujednaná lhůta 180 dní podle předchozího odstavce od data sjednání splátkového kalendáře po dobu jeho trvání (po dobu splatnosti jednotlivých splátek).

 

3. Za trvání této smlouvy může postupitel od této smlouvy písemně odstoupit, v takovém případě však vzniká postupníkovi nárok na odstupné ve výši odpovídající sjednané odměně jako kdyby pohledávku vymohl v plném rozsahu.

 

 

VII.

Řešení sporů

 

Smluvní strany sjednávají, že veškeré majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny smírnou cestou. Po vyčerpání šech smírných prostředků bude spor řešen soudy ČR.

 

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími platnými předpisy.

 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou vzájemnou součinnost a provést veškeré nezbytné právní úkony a kroky k tomu, aby došlo k nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

 

3. Pro účely doručování písemností v rámci tohoto smluvního vztahu se strany dohodly, že doručování se provádí na adresu bydliště/sídla stran, jak je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě změny adresy bydliště/sídla jsou účastníci povinni tuto změnu prokazatelným způsobem písemně oznámit druhé smluvní straně.

 

4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být upravována pouze písemnou formou označenou jako vzestupně číslovaný dodatek a to výhradně po vzájemné dohodě smluvních stran. Takový dodatek bude platný pouze po jeho oboustranném podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

 

5. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení je určeno pro postupitele, jedno vyhotovení je určeno pro postupníka.

 

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezezbytku porozuměly, a že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

 

V ..................., dne .............................

 

 

 

 

 

           

                     

        ………………………………………………                          ……………………………………………

                                                                       

                  (postupitel)                                   (postupník)