Odkup pohledávek

Naše společnost realizuje přímý odkup pohledávek. Nejsme zprostředkovatelé.

Pohledávky za bonitními většími či menšími subjekty odkoupíme od Vás za cenu, odpovídající momentální ceně na trhu pohledávek.

Odkoupíme pohledávky i za méně bonitními, či nebonitními subjekty - dlužníky. Zde se cena stanovuje individuálně.

Postup pro odkup pohledávek

Pohledávek za menšími či většími právními subjekty, nebo fyzickými či soukromými osobami si po Vaší nabídce nejprve prověříme majetkové poměry dlužníka, abychom Vám mohli v co nejkratší době navrhnout podmínky, za kterých jsme schopni od Vás odkup pohledávek realizovat ve smyslu § 524 Obč. zákoníku.

Cena za odkup pohledávek

Za postoupení pohledávky (odkup) se cena určí procentuálním výpočtem z hodnoty postupované pohledávky (vždy z hodnoty jistiny - tj. původní hodnoty závazku), přičemž je stanovena individuálně dle míry přebíraného rizika, splatnosti a charakteru pohledávky.

Odkup pohledávek

Odkup pohledávek je změna věřitele za úplatu, kterou si určí smluvně mezi sebou věřitel současný a budoucí.

Pokud současný věřitel nemá mnoho času a náladu na vymáhání dlužné částky, případně mu stačí pouze část z pohledávky, využije se možnosti existence odkupu pohledávky.

K odkupu pohledávky, tedy změny věřitele, není nutné mít souhlas od dlužníka.

Dlužník se dokonce ani nemůže či nesmí k této změněné situaci vyjadřovat. Pro něj je důležité, že dluží pořád stejně vysokou částku jako původnímu věřiteli.

Kupní cena, za kterou dochází k odkoupení nabízené pohledávky, je vždy nižší, než je její skutečná hodnota. Záleží okolnostech, dle kterých se určuje výše částky za odkup pohledávek. Vždy se zjišťuje, zda dlužník pracuje, má majetek, nedluží ještě někomu jinému atd.

Realizace odkupu pohledávky

Odkupujeme jakoukoliv pohledávku - hlavně směnky nebo dluhy, které jsou uznány soudem.

Může se jednat o dluhy z podnikatelského prostředí, či na nájemném, na leasingu nebo hypotéce.

Novým věřitelem se může stát jak fyzická tak i právnická osoba.

V našem případě se jedná o právnickou osobu. I pohledávky, u kterých dochází k odkupu, mohou být jak od fyzických, tak od právnických osob.

Ovšem je zde rozdíl v úspěšnosti vymahatelnosti či zobchodování.

Pokud dojde k odkoupení pohledávky, může se nový věřitel chovat odlišným způsobem od původního.

Nesmí dojít k porušení práv a oprávnění dlužníka.

Dlužníci někdy namítají, že původní věřitel po nich nechtěl splátky nebo jim umožnil platit menší částky. Ale tady v tomto případě se nejedná o nesprávné zacházení. Věřitel totiž může použít veškerých právních prostředků, které má k dispozici.